ระบบประเมินการสอนออนไลน์

หน่วยประกันคุณภาพ สำนักพัฒนาวิชาการ

สมัครรับรหัสผ่าน:


นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดทุกรายการด้วยความเป็นจริง

รหัสประจำตัวนักศึกษา/
Student ID :
 

รหัสสาขา/
                  Major Code :

     
รหัสผ่าน/Password :
 
  (ตัวอักษร A-Z, a-z หรือตัวเลข 0-9)
ยืนยันรหัสผ่าน/
 
Confirm Password :
   
อีเมล์/Email :
  * (ถ้ามี)
   
วัน/เดือน/ปี เกิด/
Birthday :
  วันที่/Day
เดือน/Month
ปี พ.ศ./Year
   
รหัสบัตรประจำตัว
 
ประชาชน/Passport :
  (จำนวน 13 หลัก)
     
คำถามป้องกันลืมรหัสผ่าน/
 
Question :
   
คำตอบ/Answer :