CN TH
เข้าสู่ระบบ ยินดีต้อนรับนักศึกษา
เปิดระบบภาค 3/64
ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2565
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
รหัสผ่าน* : (ใช้รหัสสำหรับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตที่อยู่บนใบเสร็จลงทะเบียน)

*หมายเหตุ
1. ใช้รหัสสำหรับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตที่อยู่บนใบเสร็จลงทะเบียน

2. กรณีลืม Password หรือพบปัญหาในการเข้าใช้หรือปัญหาในการประเมินการสอน ติดต่อ
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
Facebook : DIGITAL-HCU
LINE : @886zvkpc
Email : admin365@live.hcu.ac.th
โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1134

การประเมินการสอน การประเมินรายวิชาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา เนื่องจากการประเมินการสอนเป็นการสะท้อนข้อมูลทั้งในส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) ให้อาจารย์ผู้สอนและคณะวิชาได้ทราบ และเป้าหมายสุดท้าย คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา
**โดยข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการเข้าร่วมประเมินการสอน และข้อมูลจากการประเมินการสอนจากนักศึกษาจะได้นำมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ข้อตกลงในการประเมินการสอน
- การประเมินการสอนทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด
- การใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่านของผู้อื่นในการเข้าสู่ระบบการประเมินการสอน ถือเป็นความผิดตามระเบียบวินัยนักศึกษา และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของนักศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องรักษารหัสประจำตัว และรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ
- นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
- รายวิชาใดมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์เฉพาะที่สอนในรายวิชานั้นทุกท่าน
- รายวิชาใดที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็นการบรรยาย หรือการปฏิบัติ หรือการฝึกงาน นักศึกษาต้องประเมินการสอนทุกลักษณะ ของการจัดการเรียนการสอน
- นักศึกษาสามารถประเมินการสอนตามวัน – เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
- ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ เฉพาะที่สอนนักศึกษาเท่านั้น หากมีอาจารย์สอนมากกว่า 1 ท่าน ให้ประเมินการสอนของอาจารย์ทุกท่านที่สอนนักศึกษา อาจารย์ท่านใดไม่ได้สอน นักศึกษาไม่ต้องประเมิน
สำคัญ *
นักศึกษาที่ใช้ คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตสาธารณะ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ร้านอินเทอร์เน็ต ก่อนที่นักศึกษาจะประเมินการสอน สมัครรับรหัสผ่าน หรือถามรหัสผ่านเมื่อลืมรหัสผ่าน ควรจะไม่ให้เบราเซอร์จดจำข้อมูลที่นักศึกษากรอกไว้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลลับ เช่น รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปี เกิด รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เพราะเมื่อมีคนมาใช้เครื่องต่อจากเรา ก็จะสามารถที่จะทราบข้อมูลของเราได้