[close]
**** ... ประกาศ ...ปิด...ระบบประเมินการสอน 1/63 แล้ว...****
**** ... วันนี้ ...****

*****************************
(--Closed--)

*****************************

รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน

1. ใช้รหัสสำหรับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตที่อยู่บนใบเสร็จลงทะเบียนได้

2. หากเคยสมัครรับรหัสผ่านแล้ว ใช้รหัสเดิมได้

3. หากไม่เคยมีรหัส สมัครรับรหัสผ่านใหม่

*****************************

มีปัญหากรุณาติดต่อแผนกบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (โทร 02-312-6300 ต่อ 1134.)


ขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือประเมิน
การสอนและรายวิชา และประเมินระบบประเมินการสอน
ประจำภาคเรียนนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากนักศึกษาเข้าร่วมประเมินการสอนและรายวิชา
ในภาคการศึกษาหน้า

ระบบประเมินการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

++..ปิดระบบ 1/63 แล้ววันนี้..++

เงื่อนไขการสมัครรับรหัสผ่าน

 • หากนักศึกษาพบปัญหาในการสมัครรับรหัสผ่านหรือปัญหาในการประเมินการสอน ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา) ที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2312-6300 ต่อ 1134
 • ข้อตกลงในการประเมินการสอน

 • การประเมินการสอนทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด
 • การใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่านของผู้อื่นในการเข้าสู่ระบบการประเมินการสอน ถือเป็นความผิดตามระเบียบวินัยนักศึกษา และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของนักศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องรักษารหัสประจำตัว และรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ
 • นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
  - รายวิชาใดมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์เฉพาะที่สอนในรายวิชานั้นทุกท่าน
  - รายวิชาใดที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็นการบรรยาย หรือการปฏิบัติ หรือการฝึกงาน นักศึกษาต้องประเมินการสอนทุกลักษณะ ของการจัดการเรียนการสอน
 • นักศึกษาสามารถประเมินการสอนตามวัน - เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 • การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นหน้าที่หนึ่งของนักศึกษา ดังนั้นหากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ที่สอนนักศึกษาทุกท่าน หรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกบันทึกชื่อลงฐานข้อมูลและไม่สามารถลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ในภาคการศึกษาต่อไปได้ ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า และเสียค่าธรรมเนียมปรับหรือไม่สามารถลงทะเบียนในกลุ่มเรียน ที่นักศึกษาต้องการได้
 • อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเข้าใจแล้ว คลิกปุ่ม:create	a new account


  นักศึกษาสามารถ กำหนดรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบได้ด้วยตนเอง

  สมัครรับรหัสผ่านเพียงครั้งเดียว สามารถใช้เข้าสู่ระบบใน ทุกภาคการศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา


  สำคัญ *

  นักศึกษาที่ใช้ คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตสาธารณะ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ร้านอินเทอร์เน็ต ก่อนที่นักศึกษาจะประเมินการสอน สมัครรับรหัสผ่าน หรือถามรหัสผ่านเมื่อลืมรหัสผ่าน ควรจะไม่ให้เบราเซอร์จดจำข้อมูลที่นักศึกษากรอกไว้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลลับ เช่น รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปี เกิด รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เพราะเมื่อมีคนมาใช้เครื่องนั้น ๆ ต่อจากเรา ก็จะสามารถที่จะทราบข้อมูลของเราได้ ศึกษาวิธีการที่ Link วิธีการไม่ให้เบราเซอร์จดจำข้อมูล